ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Συμπληρώνουμε 5 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των Φιλολογικών μαθημάτων της Τρίπολης, παρέχοντας ποιοτικό μάθημα σε ένα νέο πλήρως ανακαινισμένο χώρο, με εύκολη οδική πρόσβαση για όλους, στη καρδιά της πόλης. Οι μαθητές και οι γονείς εμπιστεύθηκαν την πολυετή φροντιστηριακή πείρα μας, τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, αποκλειστικά σε 3-4μελή τμήματα και τη συνέπεια της δουλειάς μας. Στη νέα σχολική χρονιά ενισχύουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με νέες συνεργασίες από το χώρο των εκδόσεων και της διαφήμισης με μοναδικό στόχο την πρόοδο των μαθητών μας.
Διδάσκουμε
την Α’ & Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θεωρητικής κατεύθυνσης
ΕΚΘΕΣΗ όλων των κατευθύνσεων Γ.Λ. & ΕΠΑ.Λ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (όλες οι τάξεις)
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ
Α.ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α1.1. Ιωάννης Κωλέττης→ ε. Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας
2. Χαρίλαος Τρικούπης→ στ. Επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος
3. Θ. Δηλιγιάννης→ α. Υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης
4. Ε. Βενιζέλος→ ζ. Κατοχύρωσε συνταγματικάτη μονιμότητα των δικαστικών και τωνδημοσίων υπαλλήλων
5. Δ. Ράλλης→ γ. Έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιάτο σύμβολο της εθνικής ενότητας
Α.1.2.α) Φεντερασιόν : σελ 46 ・・Η κατάσταση αυτήκράτησε … στη χώρα・・β) Πεδινοί: σελ 77 ・・Οι πεδινοί… μικροκαλλιεργητές・γ) Εθνικόκόμμα : σελ 92 ・・Το εθνικόκόμμα … οι Βενιζελικοί・
Α.2.1.• Στάση Ελληνικής Κυβέρνησης: σελ.213・・Το βασιλικό περιβάλλον… τα υποστήριζαν ανοιχτά・• Στάση μεγάλων Δυνάμεων : σελ 213・・Οι Μεγάλες Δυνάμεις… συμπαράσταση προς τους επαναστάτες・Α.2.2.Διοίκηση Τραπεζούντας 1916-1918: σελ. 249 ・・Λίγεςμέρες πριν… στην κατοχήτωνΝεότουρκων・・
ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Οφέλη Βαλκανικών και προβλημάτων που προέκυψαν:Από το σχολικό βιβλίο σελ. 49・・Το κόστος των Βαλκανικών… Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος・Απότην πηγή αξιοποιούμε τα εξής χωρία:
Κείμενο Α: Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίαςείναι αισθητή μετά το τέλοςτων Βαλκανικών πολέμων παρά το κόστος που προκάλεσαν οι τελευταίοι. ・・Μολονότι η Ελλάδα… αισιοδοξίας・. Οι στρατιωτικές επιτυχίες συμβάλλουν ώστε να επεκταθεί ένα αίσθημα αισιοδοξίας・・…ατενίζει το μέλλον με πρωτόγνωρη αισιοδοξία・・. ・・…κλίμα σιγουριάς και αισιοδοξίας・. Η προσάρτηση νέων εδαφών (ΚεντρικήΜακεδονία, Ήπειρος κ.ά) έχει ωςάμεση συνέπεια τηδημιουργία νέων αγορών και την αύξηση τηςπαραγωγής ・・Η παραγωγικήδυνατότητα… λαμπρόμέλλον・・. Η Βελτίωση των ικανοτήτων του ελληνικούστρατούείναι φανερή αφού προκύπτει άμεση ηανάγκη της υπεράσπισηςτων νεοαποκτηθέντων εδαφών. ・・… οι στρατιωτικέςεπιτυχίες… τωνεδαφών…・・.
Κείμενο Β: Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη (Ήπειρος Μακεδονία, Θράκη) προκάλεσαν και πλήθος προβλημάτων στον μέχρι τότε εθνικόκορμό Οι συνθήκες που επικρατούσαν παρέπεμψαν στις ανάλογες συνθήκεςτου 19ου αι. ・・Το 1913 η ύπαιθρος…20ου αιώνα.・・ Πολλά ήταν τα προβλήματα υγείαςκαι οι ασθένειες λόγω της ύπαρξης πολυάριθμων ελών.・・Εκτεταμένα έλη…χαμηλή・・ Η ύπαρξη τσιφλικιών καθιστούσε την ανάπτυξη της παραγωγής δυσκολότερη. ・・Κυρίαρχημορφή…κτηνοτροφία・・Η οικονομία ήταν ο τομέας ο οποίος αντιμετώπισε τα περισσότερα προβλήματα καθώς αποκόπτεται πλέον από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. ・・Η οικονομία…αποκοπεί・・ Το χαρακτηριστικό των νέων εδαφών ήταν η έλλειψη εθνικής ομοιογένειας γεγονός το οποίο θα αποτελούσε αφορμήπολλών μετέπειτα προβλημάτων. ・・Επιπλέον…ομάδες・・
Β2. Διάσταση γηγενών και προσφύγων: από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίεςπουβρίσκονται στις σελίδες 165-166 ・・Η διάσταση … νέα πατρίδα τους・ Το ιστορικό παράθεμα δίνει μια διαφορετικήοπτικήστη σχέση γηγενών και προσφύγων. Η μέχρι τότε αντιπαράθεση με τους γηγενείς και η απομόνωσή τους από την κοινωνική ζωή αντικαθίσταται με τη συνεργασία και την εξοικείωση του ντόπιου πληθυσμού Χαρακτηριστικάαναφέρεται ότι οι ντόπιοι πλέον ・・έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να ενημερώνονται καθημερινά από τον τύπο για τους πρόσφυγες・, ενώ παράλληλα ・・μαθαίνει να ζει και να συνεργάζεται σ’ όλους τους τομείς・.Σε ότι αφορά την οικονομική ζωή η ιστορική πηγή επιβεβαιώνει τον ανταγωνισμό στηναγορά εργασίας καθώς καθιστάσαφές ότι οι πρόσφυγες κατακτούν ένα ・・ευρύφάσμαεπαγγελμάτων・・ και καταφέρνουν να εμφανίζονται στον εργασιακό τομέα άλλοτε ωςεργάτες και άλλοτε ως εργοδότεςΤέλος διευκρινίζεται ότι η ένταξη των προσφύγων δε γίνεται χωρίς αντιδράσεις Παράλληλα, επισημαίνεται η διαφοροποίηση των ανησυχιών που εξέφραζαν οι γηγενείς Μολονότιαρχικά αγωνιούσαν για την ・・κοινωνική αναστάτωση・・ που θα προκαλούνταν, στη συνέχειαανησυχούσαν για τον ανταγωνισμόστον οικονομικό και επαγγελματικό τομέα. Ειδικότερα ηαστικήτάξη φαίνεται να ταλαντεύεται αφού από τη μια ・・συνθηκολογεί・ και απότην άλλη・・αντιστέκεται・・. Καταληκτικά το παράθεμα αναφέρει ότι η αγροτικήκαι η εργατική τάξη είναι ικανοποιημένη γα τον εμπλουτισμότου εργατικού δυναμικού ωστόσο διατηρείμια στάση σκεπτικισμού Όλα τα παραπάνω, οι θετικές αντιδράσεις αλλά και οι λιγότερο θετικές επιβεβαιώνουν ότι γίνεται ・・το πρώτο αληθινό βήμα τηςκοινωνικής ανάμιξης・.

Translate